NL | EN | DE | FR

                                                       

 

                                         PRIVACY VERKLARING

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Global Wood Import BV. is een (internationale) groothandel met een breed assortiment aan hardhouten tuin materialen .

 

Global Wood Import BV betrekt haar producten wereldwijd en eenmaal in het assortiment blijft de focus op kwaliteit met eigen keurmeesters in het land van herkomst.

 

Privacy beleid Global Wood Import BV

 

Alhoewel wij uitsluitend onze producten en diensten B2B aanbieden (wij werken via ‘dealers’/wederverkopers), ontvangen wij ook wel eens voor het kunnen uitoefenen van onze diensten persoonsgegevens (ook wel privacygevoelige informatie genoemd).

 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacy wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld:

 

·        dat wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

 

·        het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

·        uw gegevens zullen wij niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen uitvoeren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wanner wij uw gegevens delen, zullen wij afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

·        wij zullen passende beveiligingsmaateregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

 

·        wij zullen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, corrigeren of te verwijderen.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wil opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

 

Telefonisch          :              +31 (0)74-2917600

 

E mail                   :              info@globalwoodimport.nl

 

Post                      :              Global Wood Import BV

 

             Wegtersweg 38A

 

             7556 BR Hengelo (ov)

 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

 

                              Gebruik van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die wij ontvangen zijn (naast gegevens benodigd voor de eigen personeelsadministratie) bijna uitsluitend afkomstig van organisaties of bedrijven waarmee wij samenwerken (en uit 2e hand). Dus normaliter zullen wij u niet eerst hebben kunnen vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist zou zijn; dit is de verantwoordelijkheid van diegene die ons deze gegevens verstrekt. Daartoe behoren bijvoorbeeld:

 

-         Naam

 

-         Bedrijfsgegevens

 

-         Emailadres

 

-         Adres gegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)

 

-         Internetadressen

 

-         Telefoonnummers

 

Die persoonsgegevens die wij ontvangen betreffen gegevens ten behoeve van:

 

-         Om uw bestelling te verwerken en u (middellijk) te informeren over het verloop daarvan

 

-         Om met u afspraken te maken voor het uitvoeren van of nadere toelichting geven bij opbouwdiensten etc. of andere informatieverstrekking

 

-         Om u te kunnen benaderen inzake een serviceverzoek en/of garantie/klacht afhandeling.

 

Daarnaast zullen wij ook persoonsgegevens ontvangen in verband met het verwerken van sollicitaties, invulling van vacatures voor onze eigen personeelsadministratie. De persoonsgegevens zullen wij uitsluitend voor dat doel gebruiken. Als wij al dan niet op uw eigen verzoek, de gegevens (langer) bewaren zullen wij eerst uitdrukkelijk toestemming vragen deze persoonsgegevens te mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

 

verstrekking aan derden

 

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij (logistieke dienstverlenende bedrijven) en geven we uw gegevens door aan de deze dienstverleners/bezorgers om de bestelling bij u te bezorgen.

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

                                                           Autoriteit Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

inwerkingtreding

 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.